ZPĚT NA SPPL

 

KDO JSME

 

 


STANOVY

Organizační řád Strany přátel piva Louny

Novela schválená členskou schůzí v Lounech dne 2.května 2001

Část 1 – Název, sídlo a působnost organizace

§ 1 SPPL vznikla 1.3.2000 jako nástupnická organizace OO SPP Louny, která po přejití ÚV SPP v roce 1993 do
koalice s ČSSD pracovala v ilegalitě.
SPPL je nezávislé sdružení občanů, jejichž oblast zájmu se dotýká výroby, distribuce či konzumace piva.

§ 2 SPPL je samostatným právním subjektem.

§ 3 Sídlo organizace: Kpt. Nálepky 2225, Louny 440 01.

§ 4 Působnost organizace: Česká republika.

 

Část 2 – Poslání SPPL a způsob jejího uplatnění

§ 1 Podporovat a rozvíjet zájem o pivovarnictví a související obory u členů SPPL i u široké veřejnosti.

§ 2 Prosazovat
a) kvalitní česká piva
c) zachování specifické tradice českých hospůdek a pivnic
e) propagaci pozitivních účinků piva na lidský organismus
g) kulturní konzumaci piva.

§ 3 Organizovat společenské, kulturní a sportovní akce zaměřené na výše uvedené cíle.

§ 4 Navazovat co nejužší kontakty s pivovary a spolupracovat s nimi.


Část 3 – Orgány SPPL

§ 1 Struktura SPPL

Předsednictvo

předseda / víceprezident / tajemník / VVPM / pokladník / členové předsednictva / revizor

Členská základna

tiskový mluvčí / nástěnkář / historik / technické zázemí / další funkce / ostatní členové / kandidáti

Na základě aktuálních potřeb SPPL může předsednictvo
a) některé funkce neobsadit
b) funkce kumulovat (vyjma funkce revizora)
c) doplnit strukturu o nové funkce.

§ 2 Členská schůze
je hlavním orgánem SPPL, její usnesení jsou závazná pro všechny členy.
Členská schůze je usnášeníschopná při min. 30% účasti členské základny a nejméně dvou členů
předsednictva, nestanoví-li v konkrétních případech organizační řád jinak.

§ 3 Revizor
vykonává kontrolu hospodaření a dodržování vnitřních směrnic organizace. Nejméně jedenkrát do roka
předkládá revizní zprávu na členské schůzi.

§ 4 Předseda
je statutárním zástupcem občanského sdružení a je oprávněn vystupovat jeho jménem. Organizuje činnost SPPL. Má rozhodující vliv na uspořádání členské základny a předsednictva (viz část 4).

§ 5 Předsednictvo
má rozhodující podíl na kvalitě činnosti SPPL.
Jednotliví členové předsednictva pověření konkrétní funkcí se zodpovídají ze své činnosti členské schůzi a podle potřeby spolupracují s revizorem.


Část 4 – Členství v SPPL

§ 1 Přijetí za kandidáta
se děje na vlastní žádost jakékoli osoby starší 18 let, splňuje-li základní předpoklady pro členství posouzené členy předsednictva. Kandidát má právo účasti na všech akcích SPPL včetně členských schůzí, kde však nemá hlasovací právo.

§ 2 Přijetí za člena
po splnění kandidátského úkolu nebo po vypršení zkušební lhůty je kandidát přijat za člena SPPL na návrh předsedy při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných na členské schůzi (úkoly či délku zkušební lhůty navrhuje předsednictvo)

§ 3 Volba předsedy SPPL
návrh podává kterýkoli člen předsednictva, je zvolen, pokud souhlasí nadpoloviční většina členské schůze při minimální 2/3 účasti

§ 4 Volba člena předsednictva
přímým pověřením předsedou, nebo na návrh kteréhokoli člena s nadpolovičním souhlasem členské schůze (předseda má právo veta)

§ 5 Odvolání předsedy
podnět může podat kterýkoli člen
oficiální návrh může podat kterýkoli člen předsednictva
návrh projde, pokud souhlasí nadpoloviční většina předsednictva (včetně předsedy), nebo
nadpoloviční většina členské základny,
odvolaný zůstává členem SPPL

§ 6 Odvolání člena předsednictva
I a) přímo předsedou
b) členskou schůzí:
- návrh může podat kterýkoli člen,
- návrh projde, pokud souhlasí nadpoloviční většina předsednictva (včetně odvolávaného) nebo nadpoloviční většina členské základny; odvolaný zůstává členem SPPL

§ 7 Členství v SPPL zaniká
a) Úmrtím člena
c) Vystoupením člena
e) Vyloučením
I. přímo předsedou
II. členskou schůzí:
III. - podnět může podat kterýkoli člen
IV. - oficiální návrh může podat kterýkoli člen předsednictva
V. - návrh projde, pokud souhlasí nadpoloviční většina členské základny, nebo minimálně 2/3 přítomných na členské schůzi.

Část 5 – Zdroje a způsob hospodaření

§ 1 SPPL získává finanční prostředky z poplatků za služby, dotací, darů, sponzorských smluv, z výtěžků
pořádaných akcí a mimořádných členských příspěvků.
Finance spravuje pokladník (finanční referent).

§ 2 Za výsledek hospodaření je zodpovědný předseda SPPL. Kontrolní činnost provádí revizor.
Předsednictvo může rozhodnout o mimořádné revizi.

§ 3 O mimořádném použití finančních prostředků rozhoduje členská schůze, nebo předsednictvo.
Běžné výdaje schvaluje předseda.


Část 6 – Majetek SPPL

§ 1 SPPL může mít ve vlastnictví, správě nebo pronájmu movitý, nemovitý i duševní majetek.

§ 2 SPPL může svůj majetek pronajímat, zapůjčovat, prodávat i darovat.


Část 7 – Ideová linie

§ 1 SPPL se vzdává politických či jiných mocenských ambicí a svoji činnost orientuje v mezích vnitřního
řádu i vnějších zákonů na recesi.


Část 8 – Zánik SPPL

§ 1 Na zániku SPPL se může usnést členská schůze, k tomu účelu svolaná, a to dvoutřetinovou většinou
hlasů členské základny včetně předsednictva.

Na začátek


PROGRAM STRANY

Program strany je dán v obecných bodech ve stanovách strany. Hlavním cílem činnosti je uspokojování zájmů a potřeb členů strany.
Další oblasti činnosti jsou následující:
· zájmy o pivovarnictví, sladařství, výrobu piva a jeho surovin
· snaha o zachování specifické tradice českých hospůdek a pivnic
· propagace pozitivních účinků piva na lidský organismus
· snaha o kulturní konzumaci piva
· propagace Pivovaru Louny.


NAŠE HYMNA

Žít jako straník,
chtít lepším být,
pracovat rychle,
začít už pít.

Líbat svou značku,
hospodu ctít,
druhům svým příkladem být.

Můj bratře v straně,
pomoz mi pít,
pomoz mi chlastat,
pomoz mi blít,
pomoz mi zpívat,
pomoz mi chcát,
pomoz mi zas rovně stát.


Žít jako člověk,
chtít lepším být,
pracovat pilně,
přestat už pít.

Líbat svou ženu,
rodiče ctít,
dětem svým příkladem být.

Můj bratře v bílém,
pomoz mi žít,
pomoz mi hledat,
pomoz mi chtít,
pomoz mi dávat,
pomoz mi brát,
pomoz mi zas rovně stát.

Na začátek


PŘEDSEDNICTVO

jméno
funkce
e-mail

Jaroslav Helšus

předseda

donkeypub@centrum.cz
Jiří Holub viceprezident holubln@seznam.cz
Jan Spousta tiskový mluvčí, vrchní velitel pivních milicí bikercenda@seznam.cz
Jindřich Svoboda člen předsednictva dolejsek43@seznam.cz
Petr Hladík revizor, člen předsednictva petrzloun@seznam.cz
Dana Šimonová finanční referentka, zapisovatelka, historik - statistik d.simonova@email.cz

Na začátek


HISTORIE

SPOOL
Spolek pro ochranu opilců Louny vznikl v roce 1977 kolem party převážně trempů, kteří se scházeli pravidelně při country capele v lounském Bahně - dříve Dělnický dům, nyní restaurace Stromovka.
V podstatě byl smyslem akcí únik od socialistické reality. Nástrojem byla recese.
Naše činnost byla sice monitorována tehdejší Bezpečností, ale jelikož jsme se drželi zásad Strany mírného pokroku v mezích zákona, k přímému zásahu nikdy nedošlo.

SPP
Oficiální Stranu přátel piva založili a legalizovali krátce po listopadové revoluci plzeňští vysokoškoláci. Samotné založení brali jako recesi a v podstatě tímto krokem chtěli pouze poukázat na tehdejší zakládání nejroztodivnějších stran.
Iniciativy se proto chopilo pražské křídlo, které svolalo na 31.3.1990 Valnou hromadu SPP, na které schválili svoji politickou linii a dohodli se na svých kandidátech pro první demokratické volby.
V těchto volbách nakonec SPP dosáhla ziskem necelého půl procenta hlasů relativního úspěchu (nejvíce hlasů obdržela ve volebním okrsku Plzeň-Bory).
Následovalo poměrně aktivní období zaměřené především na navazování spolupráce s pivovary a zakládání Občanských organizací SPP po celé republice.
Jednou z OO se stal i SPOOL. Událo se tak 30.10.1992 na zakládající - či spíše transformační schůzi v restauraci U kalicha v Lounech.

SPPL
11.12.1993 se konal v Obecním domě v Praze Pivní sněm, kde předsednictvo SPP pod vidinou křesel v parlamentě navrhlo fúzi s ČSSD, přičemž požadavkem ČSSD bylo, aby se naše regulérní politická strana přeměnila v pouhé sdružení. Tento krok byl tehdy Pivním sněmem zamítnut. Vedení strany však toto rozhodnutí nerespektovalo a svévolně vlezlo pod křídla Miloše Zemana. Odměnou jim byla jedna místnůstka v Lidovém domě, jeden vysloužilý počítač a podmínka dodávat na stranické akce ČSSD zdarma pivo.
S tímto krokem OO SPP Louny nesouhlasila a na protest přešla do ilegality.
To platilo až do počátku roku 2000, kdy podal lounský přípravný výbor na Ministerstvo vnitra ČR návrh na registraci Strany přátel piva Louny. Tento akt byl vyvrcholením úpadku OO SPP a činnosti několika jedinců v ilegalitě. Potvrzením podaných stanov a vystavením identifikačního čísla organizace se tak SPPL stala novým právním subjektem se všemi právy a povinnostmi.

Na začátek